Algemene Voorwaarden

Bij het gebruik van de diensten van SkyHost.nl, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering hostingdiensten door SkyHost.nl.

1.2 SkyHost.nl: De eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid "Polderdijk Inter-Tainment" handelend onder de naam "SkyHost.nl" statutair gevestigd te Klaaswaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24359819.

1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met SkyHost.nl een overeenkomst voor het gebruik van diensten van SkyHost.nl heeft gesloten.

1.4 Dienst: de door SkyHost.nl aan de Klant voor gebruik ter beschikking gestelde apparatuur, software, website en/of andere materiële danwel geestelijke eigendommen van SkyHost.nl.

1.5 Overeenkomst: de tussen SkyHost.nl en de Klant overeengekomen afspraak tot gebruik van de Dienst.

1.6 Login: een door SkyHost.nl toe te kennen combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord welke de Klant toegang geven tot de Dienst.

1.7 Dienstentarieven: de door SkyHost.nl vastgestelde vergoedingen welke de Klant verschuldigd is aan SkyHost.nl voor het gebruik van Diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met SkyHost.nl tot stand gekomen Overeenkomsten en overige afspraken en toezeggingen.

2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de Klant, hoe dan ook genaamd, worden door SkyHost.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door een bevoegd vertegenwoordiger van SkyHost.nl is ondertekend.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle door SkyHost.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door levering van Diensten aan de Klant door SkyHost.nl, in opdracht van de Klant.

3.3 Indien de Klant een rechtspersoon is, dient op verzoek van SkyHost.nl bij de aanmelding een bewijs van inschrijving uit het van toepassing zijnde register te worden overlegd. De vertegenwoordiger van de Klant dient op verzoek van SkyHost.nl zijn of haar tekeningsbevoegdheid aan te tonen.

3.4 SkyHost.nl behoudt zich het recht voor het sluiten van een Overeenkomst met een aspirant-klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3.5 Bij het samenstellen van de Dienst maakt de Klant gebruik van de door SkyHost.nl ter beschikking gestelde faciliteiten. Het, al dan niet via electronische weg, indienen en bevestigen van de Dienst is bindend en onherroepelijk, waarbij de door SkyHost.nl gevoerde administratie als bewijs dient.

4. Verplichtingen van SkyHost.nl

4.1 SkyHost.nl spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk en op een verantwoorde wijze beschikbaar te houden.

4.2 SkyHost.nl betracht alle mogelijke zorgvuldigheid in het omgaan met de persoonlijke gegevens van de Klant, zodanig dat de persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden kunnen komen, met uitzondering van leveranciers en vertegenwoordigers van SkyHost.nl, voor welke deze gegevens strikt noodzakelijk zijn om de Dienst te leveren aan de Klant.

4.3 SkyHost.nl spant zich in om de gegevens die de Klant opslaat op de apparatuur van SkyHost.nl zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. De Klant bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

4.4 SkyHost.nl spant zich in om de Klant in staat te stellen op een zinvolle wijze gebruik te maken van de Dienst binnen de gegeven randvoorwaarden.

4.5 SkyHost.nl spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de leveringsonderbreking.

5. Verplichtingen van de klant

5.1 De Klant dient zorg te dragen voor de apparatuur en programmatuur en eventuele diensten van derden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

5.2 De Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de Dienst, inclusief gebruik door derden. De Klant dient de door SkyHost.nl verstrekte Login-gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien en zodra de Klant redenen heeft om aan te nemen dat een onbevoegde mogelijk toegang heeft tot de Dienst dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan SkyHost.nl.

5.3 De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan onderzoek en andere acties van SkyHost.nl met betrekking tot klachtenbehandeling, technische ondersteuning en systeembeheer.

5.4 Het is de Klant verboden om overeenkomsten af te sluiten met derden voor het gebruik van de Dienst door derden, inclusief doch niet beperkt tot wederverkoop of gratis ter beschikking stelling van de Dienst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met SkyHost.nl.

5.5 De Klant ontplooit geen activiteiten welke:

5.5.1 Op enige wijze schade zouden kunnen toebrengen aan de apparatuur of software van SkyHost.nl of derden.

5.5.2 In strijd zijn met de op Internet geldende regels en afspraken voor de verwerking van electronic mail, inclusief maar niet beperkt tot:

5.5.2.1 Het versturen van ongewenste email, danwel postings op forums van iedere vorm die in strijd zijn met de plaatselijk geldende regels, welke te herleiden zijn tot SkyHost.nl of tot de Dienst.

5.5.2.2 Het draaien van een "open relay" mailserver welke email ontvangt voor een door SkyHost.nl gehost domein.

5.5.3 Strafbaar zijn danwel aanzet kunnen geven tot het plegen van strafbare feiten, danwel kunnen resulteren in strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen tegen de Klant of SkyHost.nl, danwel in strijd zijn met de op Internet geldende regels en afspraken ("netiquette"), inclusief maar niet beperkt tot hacken, verspreiding van kinderpornografisch materiaal, verspreiding van virussen, materiaal dat onder bescherming van het auteursrecht valt, danwel codes om hiervan gebruik te maken.

5.5.4 Het is ten strengste verboden op de SkyHost.nl server de volgende inhoud te publiceren of naar soortgelijke websites door te linken: Illegale software - Hacker's programma's of archieven - alle activiteiten die bij wet verboden zijn. Legale pornografie en andere sex-gerelateerde handel is toegestaan mits vooraf uitdrukkelijke toestemming verkregen door SkyHost.nl

5.5.5 Tot doel hebben de door SkyHost.nl bijgehouden administratie te corrumperen.

5.5.6 De klant heeft alleen toestemming op de door SkyHost.nl aangegeven locatie op de servers.

6. Domeinnamen en IP-adressen

6.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties. Internet Service Europe vervult ter zake van de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam of IP-adres wordt verleend.

6.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat Internet Service Europe of een leverancier van SkyHost.nl wordt geregistreerd als technisch of administratief contactpersoon voor het domein. SkyHost.nl heeft echter geen enkele betrokkenheid bij het gebruik van het domein. De Klant vrijwaart SkyHost.nl tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van SkyHost.nl.

6.3 SkyHost.nl verleent volledige medewerking bij de verhuizing van een domeinnaam, mits deze domeinnaam door bemiddeling van SkyHost.nl is aangevraagd en alle openstaande vergoedingen van de Klant aan SkyHost.nl zijn voldaan. SkyHost.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade welke het gevolg is van het niet goed afhandelen van de verhuizing van de domeinnaam.

7. Vergoedingen

7.1 Voor het gebruik van de Dienst is de klant een vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte door SkyHost.nl wordt bepaald in de Dienstentarieven.

7.2 Tenzij anders vermeld, zijn door SkyHost.nl genoemde vergoedingen steeds in Euro's en exclusief BTW en onder voorbehoud van fouten of wijzigingen.

7.3 SkyHost.nl is gerechtigd de Dienstentarieven te wijzigen. Wijzigingen zijn steeds direct van kracht en geldt voor de Klant per eerstvolgende factuur. De Klant is tot 14 dagen na ontvangst van de eerste factuur met de nieuwe tarieven gerechtigd de Dienst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7.4 De verschuldigde abonnementsvergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, eventuele extra kosten worden achteraf op de eerst volgende factuur in rekening gebracht. De Klant dient de factuur te voldaan door middel van overschrijving, danwel contante storting, op de rekening van SkyHost.nl onder vermelding van de klantcode, factuurnummer of betalingskenmerk.

7.5 Indien de verschuldigde vergoeding niet binnen de op de factuur vermelde periode en na het versturen van een betalingsherinnering in het bezit is van SkyHost.nl is SkyHost.nl gerechtigd de betaling uit handen te geven en levering van de Dienst op te schorten zonder nadere mededeling aan de Klant. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de Klant.

7.6 SkyHost.nl brengt op herinneringen die betrekking hebben op rekeningen die niet uiterlijk binnen 14 dagen zijn voldaan, administratie kosten in rekening van 10 % over het totaalbedrag excl. BTW met een minimum van € 5,00 excl. BTW.

7.7 Indien de Klant een onverschuldigde betaling doet op rekening van SkyHost.nl kan SkyHost.nl deze gebruiken om enig, op dat moment of in de nabije toekomst, openstaande factuur van de Klant direct na verzending te voldoen of in mindering brengen op de eerst volgende factuur.

8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SkyHost.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van SkyHost.nl jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van SkyHost.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, inclusief maar niet beperkt tot apparatuurstoringen en stroomstoringen.

8.2 Indien SkyHost.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.3 Indien de overmachtstoestand drie (3) dagen of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige vergoeding, ook niet als SkyHost.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9. Aansprakelijkheid

9.1 SkyHost.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade aan de Klant, welke direct of indirect het gevolg is van de Dienst of de Overeenkomst of enig andere omstandigheid waar SkyHost.nl in betrokken is.

9.2 SkyHost.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot het handelen van haar klanten, danwel overige natuurlijke of rechtspersonen met wie SkyHost.nl een overeenkomst aangaat, van de hand.

10. Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot wederopzegging.

10.2 Onverminderd overige bepalingen heeft de Klant het recht de Overeenkomst en de Dienst op te zeggen:

  • electronisch, middels de daartoe door SkyHost.nl aangewezen middelen,
  • schriftelijk, middels een door de afnemer van de diensten ondertekende brief of fax,

mits deze opzegging uiterlijk 15 dagen voor afloop van de huidige betalingsperiode in het bezit is van SkyHost.nl.

10.3 SkyHost.nl heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of levering van de Dienst op te schorten indien de Klant in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, in geval van (voorlopige) surséance of faillisement van de Klant of in geval van een ernstig verstoorde relatie tussen SkyHost.nl en de Klant, zulks ter beoordeling aan SkyHost.nl.

11. Diversen

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

11.3 Het bij gerechterlijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

11.4 SkyHost.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van voor het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Klant. Indien de Klant niet instemt met de wijziging, heeft deze tot zeven (7) dagen na de kennisgeving het recht de Overeenkomst met ingang van de eerstvolgende betalingsperiode op te zeggen.